REGULAMIN

REGULAMIN

 1. Administratorem serwisu internetowego Łączy Nas Muzyka jest właściciel domeny www.laczynasmuzyka.pl.
 2. Definicje:
 • Portal/Serwis – portal internetowy pod nazwą Łączy Nas Muzyka,
 • Dane Osobowe – informacje (Imię i Nazwisko oraz e-mail) zgromadzone za pomocą formularza, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez portal Łączy Nas Muzyka, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 1. Wszystkie prawa do wpisów mają ich autorzy, nasz serwis udostępnia je wyłącznie do użytku domowego.
 2. Publikując wpis za pomocą formularzy autor jednocześnie oświadcza, że publikowane przez niego materiały są zgodne z prawdą.
 3. Dokonanie wpisu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się użytkownika do jego przestrzegania, a także stanowi wyrażenie zgody na umieszczenie wpisu w całości lub jego fragmentów w innych publikacjach serwisu Łączy Nas Muzyka.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających dobra osobiste oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą, itp.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów o treści uznanej powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety – zbioru zasad savoir-vivre, obowiązujących w dyskusjach w Internecie, a więc i na Łączy Nas Muzyka.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów o treści zawierającej przekazy reklamowe.
 7. Zabrania się wykorzystywania materiałów umieszczonych na stronie w celach zarobkowych.
 8. Wpis dokonany przez użytkownika zostaje opublikowany na stronie serwisu, po jego pozytywnej weryfikacji przez administratora. Wpisy niezwiązane z profilem strony, będą usuwane przez administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania dowolnych treści w całości lub fragmentach oraz zastrzega sobie prawo do korekty językowej, stylistycznej, gramatycznej, prawo do skracania tekstu oraz zmiany tytułu.
 10. Serwis Łączy Nas Muzyka umożliwia zamieszczanie komentarzy. Komentarz może być usunięty jeżeli jego treść zostanie uznana za naruszającą dobre obyczaje oraz łamiące prawo.
 11. Za wszystkie dodane materiały odpowiadają Użytkownicy.
 12. Użytkownik dokonując wpisu świadomie publikuje swoje prywatne informacje, komentarze, opinie, zdjęcia i filmiki – wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 13. Autor publikując wpis jednocześnie potwierdza, że on jest autorem wpisu, lub podaje faktycznego autora tekstu/zdjęcia/video.
 14. Wszelkie prawa do treści wpisów umieszczonych na stronach serwisu  Łączy Nas Muzyka przysługują ich autorom. Wpisy umieszczane są na stronach serwisu Łączy Nas Muzyka w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz służą do użytku prywatnego. W przypadku gdy właściciel praw do konkretnego wpisu nie życzy sobie, aby był umieszczony na stronach serwisu  Łączy Nas Muzyka – prosimy o kontakt poprzez formularz w zakładce „Kontakt”, a treści te zostaną usunięte.
 15. Każdy Użytkownik Portalu może zgłosić Portalowi naruszenie zasad Regulaminu lub Treści za pośrednictwem wiadomości e-mail w zakładce „Kontakt”, zawierającej pełną informację o Użytkowniku oraz zgłaszanej Treści wraz z adresem URL oraz datę i godzinę jego zamieszczenia.
 16. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Portal Łączy Nas Muzyka, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 17. Administratorem Danych Osobowych) jest Fundacja Góra Dobra, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych(Imię i Nazwisko oraz e-mail Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Portal Łączy Nas Muzyka przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 19. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych z Bazy Danych Portalu.
 20. Portal uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Portal nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
 21. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań w celu jego prawidłowego działania oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać poprzez formularz w zakładce „Kontakt”. 
 22. Portal zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu, związanej z pracami technicznymi, konserwacyjnymi oraz modernizacyjnymi, mającymi na celu polepszenie jakości oraz bezpieczeństwa świadczenia usług w ramach Portalu. Z wyłączeniem awarii lub czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu Portalu Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony głównej, poczty elektronicznej (e-mail) oraz za pomocą portali społecznościowych.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 Klauzula:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Fundację Góra Dobra oraz przyjmuję do wiadomości, że:

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Góra Dobra informuje, co następuje: 

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią w formularzu danych osobowych(Imię i Nazwisko oraz e-mail) jest podmiot Fundację Góra Dobra z siedzibą w Krakowie pod adresem: Sienna 5, 31-041 Kraków („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celu 
  i na potrzeby realizacji działania portalu „Łączy Nas Muzyka” oraz realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika Portalu, a także informowania o działaniach Portalu i Fundacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o wykreślenie jako Użytkownika Portalu.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem Portalu a oraz będą przetwarzane po zakończeniu członkostwa dla celów księgowych, prawnych, statystycznych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych; 
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany. 
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Góra Dobra.